SIRE Grutus Maximus (Grut)

SIRE Grutus Maximus (Grut)

Grutus Maximus AKC WS59614302